Objavljeno: 20.12.2021.

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

Kriterijima  se propisuje visina naknada stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.


Službena osoba za informiranje: Ivana Novko, dipl.oec.
 

Pravo na pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija ostvaruje se putem podnošenja zahtjeva službenoj osobi za informiranje. U slučaju odsutnosti službene osobe za informiranje, direktor zamjenjuje istu.

Telefonom na broj: +385(42) 421 055

Putem e-maila na adresu: ivana.novko@vartop.hr

Putem pošte na adresu: VARTOP d.o.o. Stanka Vraza 6A, 42000 Varaždin

Osobno na adresi: VARTOP d.o.o. Stanka Vraza 6A, 42000 Varaždin na obrascu Zahtjev za pristup informacijama od 7:30 - 14:30 (od ponedjeljka do petka)

 

« Povratak


Newsletter

Prijavite se za primanje povremenih novosti

O nama

Trgovačko društvo VARTOP d.o.o. registrirano je za obavljanje djelatnosti proizvodnje i opskrbe toplinske energije, te posjeduje dozvolu za obavljanje navedenih djelatnosti izdane od Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Saznaj više

Korisni linkovi